prisukti

prisukti
prisùkti, prìsuka, -o (prìsukė) 1. tr. N, K, Amb, LL195, Rtr, sukant pritvirtinti, priveržti: Prisùkti sraigtą stipriau NdŽ. Gerai prisuk pačiūžas, tai ir pačiauši Km. Dar kabliuką prisùk, tai ir ganės Pc. [Kanklių] ištemptos stygos prisukamos medžių kuoleliais LTII104(Sab). | refl. tr.: Prisisùk pačiūžas 1.Ds, Ėr apsukant kuo pririšti: Arklys buvo labai prìsuktas prie stulpo Dglš. Padas buvo visai nukritęs, tai su viela prisukaũ Jrb. | prk.: Ir muni liga buvo prisùkusi pri lovos KlvrŽ. | refl. tr.: Prisìsukė in dviratį dračiuku kašeliūtę i nuvažiav[o] miškan Klt. 2. tr. NdŽ, Pc, Vkš sukant padaryti, kad veiktų: Ažmiršau prisùkt laikrodį, ir sustojo Ktk. Čia pat tupėjo prisukama beždžionėlė, kuri moka juokingai verstis kūliu V.Bub. ^ Kalba ir kalba kaip prìsuktas Krs. Ji žinojo – už ketvirčio valandos jis knarks kaip prisuktas J.Avyž. 3. tr. Vkš, Alv sukant sumažinti degimą: Rapolas ir lempą prisuko, kad mažiau muštų į akis, kai miegam J.Balt. Uždek lempą ir prisùk – žibalas brangus Šts. Ugnį (dujas) prisukaũ – iš palengva verda Jrb. 4. tr. sukant prisemti (iš šulinio): Prisùk gyvuliam vandenio Vrn. 5. tr. pripjauti (dalgiu): Tiesiog dalge prìsukei rūgštėlių Vžns. 6. tr. NdŽ, Ėr, Pb vejant, sukant pridaryti, prigaminti: Jis prisùko kebeklį virvučių, špūlę siūlų J. Žinai, kiek reikia prisùkt pančių iš nuobraukų! Skp. Prìsukiau kapą kūlaraišų linam Sv. | refl. tr.: Kūlaraišių namie prisisuksiu Švnč. Prisisùk vytelių, reiks stogą dengt Ėr. Pakol mergaitės pusrytį išvirs, ta turi prisisùkti ryšių Kl. Tvirtų siūlų prisisukdavo iš elnių gyslų . Prispjoviau karklų ir prisukiau vytelių tvorai užtvert Kpč.apsukant, surišant pridaryti: Naktį kūlelių prìsuku, o dieną išdengiu Alv.Grnk, Nmč, Dbč, Aps, Vkš privynioti siūlų (į šeivas), pritrinti: Šeivą prìsuka siūlų Grv. Prìsuki šeivą an kalvarato . Moteris ausdavo, anas prisùkdavo šeivų Ob. | refl. tr.: Tik prisìsukiau šeivų – ir aust! Vlk.privynioti metmenų ant mestuvų, apmesti: Ka aš greitai prisùkdavau – rankos papratusios buvo Rs.priverpti: Per žiemą [rateliu] prisùk tu [didelei šeimai]! Dg. 7. refl. tr. prisidaryti (ppr. švilpynių) iš atkepusio luobo: Prisisùkti švirkšlių Lp. 8. tr. NdŽ plakant, maišant prigaminti: Kamarėlėje sviesto palivonas prisuktas Vaižg. Va, močia sviesto prisùks – galėsi tepėt Slm. | refl. tr. 1: Ir sviesto prisìsukam sočiai Krs. 9. tr. maišant prispausti, prisunkti: Raudonųjų [serbentų] soko prìsukė Klt. Buvom prisùkę gal tris pudus medaus . Kiek čia tų bičių – po viedrą medaus prìsuku Vp. | Mun kokią dešimtį butelkų prisùk [degtinės] Všv. 10. tr. sukant daug prismulkinti: Gyvuliam prisùkt šiečkos! Lp. 11. tr. primalti: Prisukaũ daugybę miltų Zp. Mėsos yr, va, tik prisùks, prisùks katlietam Klt. Prìsukta bliūdas kai kraujo spalgenų Klt. | refl. tr.: Prisìsukė diedas miltų Rūd. 12. tr. prikimšti, prigrūsti, primurdyti: Su lopetkočiu liuob plėš, pūs maiše miltus, ir teip prisuktą maišą vos nu žemės beatkelsi Šts. 13. tr. atsukti, atgręžti: Jis man buvo nugarą prisùkęs, prikreipęs KII378. Vilkas uodigą brukš ir prysuko PP57. Stova nugarą prysùkęs Šv. 14. tr. Ggr sukant į kurią pusę priartinti: Aš prìsuku arklius pri to mūro Kv. To dvaro kumetis pasitikęs poną ant to tilto, prisukęs vežimą prie pono ir numetęs nuo tilto Sln. | prk.: Reik ir laisvamanius pri maldos prisukti Šts.šokant ratu, priartinti, privesti: Ir, prisukęs Elzę, pastatė ją prieš pat Stanislovą J.Balt. | refl.: Aštuntoji Laumė prisisuka prie antrosios Vd. 15. refl. NdŽ pakankamai ilgai suktis ratu. 16. intr. einant, vykstant priartėti prie ko: Laputynas nėra labai pratęs irstytis valtimi, bet prie kranto prisuka neblogai . Kur jau ans prisuka, ta jau viską į nieką suvaro Vvr. Vežiau per tiltą, nė just nejutau, kaip prie pakraščio aš prisukau LTR(Sln).refl. N pasirodyti, atvykti. 17. tr. Šd atpūsti, atvaryti, prinešti: Vėjas prisùks lietaus, prisùktie gali Azr. Vėjas sukė sukė ir prìsukė lietaus Arm. Vėjas prisùko lapų pilnus kampus Kn. Prineša [sniego], ė terpu trobų prìsuka oršiau Švnč. Pusėn tvorų sniego prìsukta Švnč. 18. tr. Dr, Up, Skr, Ut, Ds šnek. padėti gauti, parūpinti, rekomenduoti: Prašo par ašaras [seserį] prisùktienai darbą Vilniuj Lel. I mun prysùk tokius batus Bt. Prašyk, mažu ir tave prisùks kam nors per mergą Alk. Jonas Petrą man prìsukė Gmž. Rebeka Jokūbui Dievo nužadėtąją žegnonę su klasta prisuko Ns1832,7.NdŽ, Šts, Vkš, Trk, Lkv, Ėr, Ut, pripiršti: Norėtum, ir aš tau paną prisùkčia Gs. Pabūk ilgiau, prisùksma tau mergikę Krš. Galėtum jau, dėde, ir man prisùkt kokį bernioką Užp. | refl. tr.: Laikas ir tau būtų kokią užkurinę prisisùkt Sml. Prisisùko sau kavalierių Šts. 19. refl. Rd šnek. prisigretinti, prisitaikyti, prilįsti: Pieno nė lašo nebliko: vaikai būs prisisùkę ir išgėrę Vkš. Prisisùko pry valgyklos, pirko paplavas, nusišėrė ar penkias kiaules Erž. Labai gudras: prisisùko bemokslis prie tokios puikios vietos Žvr. Kai prisisuksiù prie valdiško darbo, bus pinigų Sdk. Pagaliau sugalvojo, kad reikia prisisukti pas tą žmogų už berną SI242. Jos priaugęsis sūnus naktyje prie tos žąsies prisisukęs ir ją visą sudrožęs BsV18.prikibti: Dar prisìsukė kita liga Dv. 20. refl. NdŽ, Skd, Dr šnek. prisigerinti, prisimeilinti, įsiteikti: Mokėk tik prisisùkt prie jo – nepražūsi Ds. Jonis nedurnas vaikis – pri tokios bagotos našlės prisisùko Vkš. 21. tr. faktais įrodyti: Prisùko dėlto advokatai Šts.primeluoti: Aa! Sužinoti, ką tas veidmainys ir melagis mano vardu prisukė policijai Vaižg. 22. tr. priversti: Prisùkom ir aną porą stikliukų išgerti Brs. 23. tr., intr. impers. P.Aviž, Pjv, Vs, , Mrc, Arm išaugti skauduliui; pritvinkti: Pasvėriau pašiną, ir paskui prìsukė Vlk. Prìsukė votį kap kepurę Vrnv. Tuoj jau šitą votį prisùks, tada galėsi pjaut Dg. Da nedurk skaudulį, ba prìsukta visai mažai Alk. Da neprisuktà ta votis buvo, da negatava (negalima pjauti) Plv. 24. tr. šnek. sukčiaujant įgyti: Pinigų prìsuka ir geria Rmš. Pas senėtą yra gana prisuktų pinigų BsPIII148(Brt). | refl.: Ko čia svetimo gero gailėt: prisìsukei – turėsi Ds. 25. tr. šnek. daug privalgyti: Bepigu tokiam žmogui gyvent: prìsuk[ė] sausos duonos, i sveika Klt. 26. tr. pričiupti, sugriebti, pasigauti: Ans teip norėjo muni prisùkti kame norintais Trk. 27. tr. Vdk, Sml šnek. įtaisyti (kūdikį): Bėda, prìsukė [bernas] mergai vaiką Ant.
◊ gálvą prisùkti NdŽ
1. Rmš ilgai neduoti ramybės, privarginti: Ar dar negana prisuka galvas mūsų vaikams visokiais niekais? J.Balč. Kiek jai prìsuka gálvą šitie vaikai! Klt.
2. ilgai svarstyti, įtemptai galvoti: Teko daug privargti ir prisukti galvos J.Balč.
ùžpakalį prisùkti nebenorėti bendrauti, nekreipti dėmesio, nusisukti: Šitai prieteliai muno užpakalį mun prisuka P.
\ sukti; antsukti; apsukti; atsukti; įsukti; išsukti; nusukti; pasukti; parsukti; persukti; prasukti; prisukti; razsukti; susukti; užsukti; paužsukti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • prisukti — prisùkti vksm. Prie sienos prisùkome lentýnas …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • prisukimas — prisukìmas sm. (2) → prisukti: 1. KI80. 2. Laikrodžio prisukìmas BŽ146. 3. → prisukti 18: Jo prisukìmas tik padėjo Ds. 4. → prisukti 24: Čia menkas dar tavo prisukìmas Kb. sukimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • privynioti — tr. K, NdŽ, DŽ1; I, Sut, LL97 1. daug suvynioti, prisukti, pririesti: Ant šito verpsto tai privyniõs privyniõs siūlų Pb. Šeivelę privynioja siūlų ir įdeda į šaudyklę Všk. Merga rado juostą pakraštin ežero, vyniojo vyniojo ir privỹniojo to… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užsukti — užsùkti, ùžsuka, o (ùžsukė) Rtr, Š, NdŽ; SD430, Sut 1. tr. N, K, M, Amb, VĮ, Mlk sukant pritvirtinti, prisukti: Ans mokėjo varžtą kur reik užsùkti Vvr. Ažùsukiau šriūbą, ir gerai Nmč. 2. tr. N, LL96, Vkš, Gs prisukti, kad veiktų (kokį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persukti — tr. K, persùkti, persuka, o NdŽ, parsukti; M 1. BzF179, Rtr per daug pasukti, prisukti: Laikrodis sustojo ir nebeina – ar tik nebūsiu parsukęs Vkš. | Moliūgai geriau noksta, jei atsargiai, nepersukant vaiskočio, pavartomi rš. 2. per daug sukriai …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritrinti — pritrìnti, prìtrina, pritrynė tr. K, Š, KŽ 1. trinant ko privaryti, prisodrinti: Prapjauna ranką i stiklų prìtrina, kad neimt [caro] vaiskan Dglš. Arklio nugara pritrintà paties to griešnojo vyriško smoko (juok.) Sml. 2. refl. trinantis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • privyti — 2 privyti, prìveja, privìjo tr. Š 1. S.Dauk prisukti, privynioti (kamuolį): Sasukau ir kamuoluką privijaũ ZtŽ. Privìjo pusę ritės, visą ritę DŽ2. Jau reiks siūlus an kito kamuolio vyt, ba jau šitą didelį privijau Lš. Visokių kamuoliukų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antsukti — antsùkti, añtsuka, o (ž.) tr. 1. pasukus atvaryti: Antsuko lytaus būrelį Šts. Buvo lytų antsuką̃ i nusuko vėl LKT64(Lkž). 2. uždėti, užmesti: Dar galiu antsukti pusę centnerio ant pečio Dr. sukti; antsukti; apsukti; atsukti; įsukti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsukti — apsùkti, àpsuka, o (àpsukė Š) Š; L 1. tr. R, MŽ, K padaryti, kad judėtų aplink savo ašį: Apìsukiau dukart [girnas], ir nukrito pumpurė Pb. Jo vėjinis malūnas àpsukamas Mrj. [Daktaras] liepė padaryt tokią apsukamą lovą ir karalaitę paguldė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsukti — atsùkti, àtsuka, o (àtsukė Š) tr. K; L 1. LL211, Rtr sukant atpalaiduoti, atidaryti: Atsùk atgal skląstelį nu durų J. Duris atsùkti NdŽ. Atsùkti sraigtą DŽ1. Atsukau ir tą raktą LKT44(Lž). Atsuko volę, kibirą pakišo, alus šnypščia,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”